Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 13.12.2007 v Multimediálním sále KÚLK

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 13. 12. 2007 v Multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci od 10.00 hodin.

 

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 66/07

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

 

č. 67/07

Rada SOLK bere na vědomí informace pana Petra Skokana, hejtmana LK, z Libereckého kraje za předchozí období, a to:

- o zasedání Asociace krajů ČR dne 19. 11. 2007, které vyjádřilo nesouhlas se záměrem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o vzniku nového úřadu, který by oddělil sociální dávky z obcí, k návrhu má LK negativní postoj, decentralizace se zastavila a neprobíhá dle plánu, současný model je funkční, z návrhu je evidentní snaha omezit vliv samosprávy,

- o podpisu ROP v Praze dne 11. 12. 2007

- o jmenování nového ředitele Nenocnice s poliklinikou v České Lípě, kterým se na základě výsledků výběrového řízení stal Ing. Marcel Zhorný,

- o jmenování nové vedoucí Odboru zdravotnictví LK, kterou se stala PhDr. Alena Riegerová,

- o přebírání majetku Libereckým krajem ve vojenském prostoru Ralsko,

- o přípravě rozpočtu LK na rok 2008,

- o přípravě výzvy o podání žádostí z tzv. „norských fondů“, která bude do 29. února, bližší informace podá Ing. Pavlína Mikešová,

- o projednávání vodohospodářských smluv s Ministerstvem životního prostředí ČR,

- o připravované návštěvě vietnamské provincie Hun Ting, která proběhne v lednu 2008,

- o připravovaném Hejtmanském plesu, který se uskuteční 18. 1. 2008,

- o připravovaných oslavách vstupu ČR do Schengenského prostoru, které se uskuteční v Hrádku nad Nisou 21. 12. 2007.

Dále Rada SOLK bere na vědomí:

Na připomínku p. Tomáše Ploce, starosty Města Harrachov, jak to vypadá s přivaděčem vody z nádrže Souš do Harrachova, odpověděl pan hejtman, že situaci zjistí a odpoví na ní a že by bylo dobré přivaděč zahrnout do územního plánu Jablonce nad Nisou.

Na dotaz p. Antonína Líznera, starosty obce Příšovice, kdy budou prázdná tabulková místa u Policie ČR v LK obsazena, odpověděl pan hejtman, že se jedná o tom, aby noví policisté nesloužili v Praze, ale zůstali v kraji. V rámci dislokace příslušníků pohraniční policie budou volná místa obsazena právě těmito příslušníky.

Dále na připomínku p. Antonína Líznera, starosty obce Příšovice, zda se uvažuje o zpoplatnění silnic II. a III. tříd, pan Hejtman odpověděl, že všechny kraje v ČR jsou pro zpoplatnění. Mgr. Vladimír Richter, starosta města Jilemnice a člen rady kraje, pověřený vedením resortu dopravy doplnil, že zpoplatnění silnic II. a III. tříd proběhne pravděpodobně od roku 2010 a příští rok by mělo proběhnout výběrové řízení na dodavatele systému výběru.

Na dotaz p. Antonína Líznera, starosty obce Příšovice, k negativnímu stanovisku asociace krajů na návrhy novel zákonů o obcích a rozpočtovém určení daní odpověděl pan hejtman, že novela zákona o obcích je špatná a přivedla by mnoho obcí do neřešitelných situací. Co se týká zákona o RUD bylo podpořeno roční přidání 4,2 mld Kč do rozpočtů obcí a měst a byly zahájeny práce na tvorbě nového zákona o RUD.

Na dotaz Mgr. Jana Farského, starosty Města Semily, z jaké části ROP bude financována výstavba areálu Centra vzdělanosti Libereckého kraje, která by měla dosáhnout 1,3 mld. Kč a zda nebude snížena alokace z programů pro města a obce, sdělil pan hejtman, že informace prověří a odpověď pošle. Projekt CVLK bude pravděpodobně financován z ROP oblast podpory 2.1.

 

č. 68/07

Rada SOLK odkládá projednání návrhu na systémové řešení zřizovatelských funkcí školských zařízení v LK a ukládá řediteli Kanceláře SOLK zmapovat do příštího zasedání kroky LK v dané oblasti v poslední době a v do návrhu uvést převody zřizovatelských funkcí k ZUŠ na obce a ke speciálním školám na LK. Návrh bude připraven na příští zasedání Rady SOLK.

 

č. 69/07

Rada SOLK bere na vědomí informace o nabídce partnera – Okresu Zlotoryja z Polska na spolupráci v Programu Leonardo da Vinci od partnera a konstatuje, že uvedenou problematiku v ČR na rozdíl od partnerů řeší úřady práce, popř. nestátní neziskové organizace. Zároveň ukládá řediteli Kanceláře SOLK nakontaktovat úřady práce v LK s pracovníky okresu Zlotoryja.

 

č. 70/07

Rada SOLK bere na vědomí odpověd Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod k návrhu spolupráce kraje a obcí na rekonstrukci komunikací a doprovodných staveb prostřednictvím společně podané žádosti s následným finančním a majetkovým vyrovnáním na základě smlouvy o spolupráci a k návrhu implementovat uvedené do prováděcích dokumentů ROP včetně zahrnutí možnosti financování oprav a rekonstrukcí místních komunikací. Zároveň bere Rada SOLK na vědomí informaci Mgr. Richtera, že financování oprav komunikací je možné, navazují-li na silniční síť TEN-T. Rada SOLK ukládá řediteli SOLK na příští zasedání Rady SOLK připravit seznam komunikací TEN-T v LK z odboru dopravy KÚ LK.

 

č. 71/07

Rada SOLK v souladu se stanovami SOLK svolává řádný Sněm SOLK na 24. 1. 2008 od 10.00 hodin, schvaluje navržený program Sněmu SOLK a ukládá řediteli pozvat delegáty za členské obce SOLK a další hosty - představitele Libereckého kraje, poslance a senátory z LK a zástupce partnerských a spolupracujících organizací a institucí.

 

č. 72/07

Rada SOLK po projednání schvaluje Rozpočet SOLK na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

č. 73/07

Rada SOLK po projednání bere na vědomí návrh plánu činnosti SOLK na rok 2008 a doporučuje jej Sněmu SOLK schválit.

 

č. 74/07

Rada SOLK po projednání schvaluje Sociální fond SOLK pro rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

č. 75/07

Rada SOLK po projednání bere na vědomí informace o připravených a podaných žádostech o dotaci z Programu rozvoje venkova.

 

č. 76/07

Rada SOLK po projednání bere na vědomí informace o žádosti na zapojení se SOLK do přípravy nového zákona o rozpočtovém určení daní. Rada SOLK ukládá řediteli SOLK obrátit se na Regionální komisi SMO ČR a bere na vědomí nabídku člena Rady SOLK p. Líznera, starosty obce Příšovice, o možném předávání informací z Komory obcí SMO ČR.

 

č. 77/07

Rada SOLK schvaluje termíny konání zasedání Rady SOLK v roce 2008, a to:

1)       21. února 2008, čtvrtek od 10.00 hodin

2)       24. dubna 2008, čtvrtek od 10.00 hodin

3)       19. června 2008, čtvrtek od 10.00 hodin

4)       28. srpna 2008, čtvrtek od 10.00 hodin

5)       23. října 2008, čtvrtek od 10.00 hodin

6)       11. prosince 2008, čtvrtek od 10.00 hodin

 

 

V Liberci, dne 13. prosince 2007

 

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                                                Martin Půta

  Ředitel SOLK v.r.                                                                     Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj