Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 8.12. 2009 na Městském úřadě v Hrádku nad Nisou

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání konaného 8. 12. 2009 na Městském úřadě v Hrádku nad Nisou od 10.00 hodin.

 

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 66/09

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

 

č. 67/09

Rada SOLK bere informace MUDr. Pavla Nováka, člena rady kraje pro resort zdravotnictví, z resortu zdravotnictví Libereckého kraje za předchozí období na vědomí. Rada SOLK bere na vědomí informaci o odeslání písemné odpovědi hejtmana LK na dopis SOLK k neprovedení dříve přislíbeného přesunu alokovaných finančních prostředků v rámci Prioritní osy 2 Regionálního operačního programu NUTS II. Severovýchod z oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center do oblastí podpory 2.2 Rozvoj měst a 2.3 Rozvoj venkova.

  

č. 68/09

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Tomáše Kratochvíla, regionálního ředitele Creditinfo CR, o odvětvové srovnávací analýze a o učiněné nabídce na spolupráci.

 

č. 69/09

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Martina Holubce, regionálního manažera EKO-KOM a.s. o projektu „Realizace informační kampaně pro podporu materiálového využívání odpadů v Libereckém kraji v letech 2011-2013“ jako pilotního projektu v ČR a podmínky zapojení SOLK do předloženého projektu ve funkci Lead partnera projektu. Rada SOLK ukládá svým členům předložit nejpozději do 20. prosince 2009 připomínky k projektu a zároveň ukládá řediteli Kanceláře SOLK do příštího zasedání Rady SOLK zajistit přípravu žádosti o dotaci a připravit návrhy smluv s firmou EKO-KOM a.s. o předfinancování projektu a kofinancování vlastního podílu. Rada SOLK žádá o zařazení mezi aktivity projektu analýzu bioodpadu v LK.

 

č. 70/09

Rada SOLK bere na vědomí informace o nabídce okresu Zlotoryja na spolupráci SOLK v projektu na vydání informační brožury a ukládá řediteli Kanceláře SOLK získat do příštího zasedání Rady SOLK od partnera - Okresu Zlotoryja bližší informace k financování projektu vč. vlastního podílu a záměr o způsobu zapojení SOLK do projektu.

 

č. 71/09

Rada SOLK po projednání bere na vědomí informace o projektech SOLK.

 

č. 72/09

Rada SOLK v souladu se stanovami SOLK svolává řádný Sněm SOLK na 21. 1. 2010 od 10.00 hodin, schvaluje navržený program Sněmu SOLK a ukládá řediteli pozvat delegáty za členské obce SOLK a další hosty - představitele Libereckého kraje, poslance a senátory z LK a zástupce partnerských a spolupracujících organizací a institucí.

 

č. 73/09

Rada SOLK po projednání bere na vědomí výsledek hospodaření za období 1 - 11 roku 2009.

 

č. 74/09

Rada SOLK po projednání bere na vědomí Plnění programu činnosti SOLK za rok 2009.

č. 75/09

Rada SOLK po projednání schvaluje Rozpočet SOLK na rok 2010.

 

č. 76/09

Rada SOLK po projednání bere na vědomí Program činnosti SOLK na rok 2010 a doporučuje jej Sněmu SOLK schválit.

 

č. 77/09

Rada SOLK po projednání schvaluje Sociální fond SOLK pro rok 2010.

 

č. 78/09

Rada SOLK bere na vědomí informace z Rady SMO ČR přednesené p. Antonínem Líznerem, starostou obce Příšovice, o projednávání problematiky nového způsobu účtování obcí od 1. 1. 2010, o připomínkování věcného záměru zákona o územně správním členění státu, o připomínkování věcného záměru zákona o sázkových hrách a loteriích, o nesouhlasu SMO ČR se snižováním finančních prostředků v POV na jednotlivých krajích.

 

č. 79/09

Rada SOLK po projednání schvaluje následující termíny zasedání Rady SOLK v roce2010: 21. 1. 2010 od 9.00 hodin v Liberci, 18. února 2010 od 10.00 hodin v Semilech, 22. dubna 2010 od 10.00 hodin, 17. června 2010 od 10.00 hodin a 23. září 2010 od 10.00 hodin v České Lípě.

 

 

 

 

V Hrádku nad Nisou, dne 8. prosince 2009

 

 

 

 

       Jaroslav Hanzlíček                                                                         Martin Půta

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                      Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj