Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 10.11.2015 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného 10. 11. 2015 v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 57/15

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 58/15

Rada SOLK bere na vědomí prezentaci Ing. Davida Votavy, ředitele Odboru rozvoje a investic Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice, Ing. Petra Olyšara, ředitele Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. Frýdlant, a Ing. Jana Cihláře a Ing. Evžena Porše z Vodohospodářského rozvoje a výstavby a.s. Praha, o výsledcích studie vlivu posouzení dopadu plánovaného rozšíření těžby uhelného ložiska Turów na zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod na území ve správě FVS a.s. a SVS a.s. a o návhu souvisejících opatření. Rada SOLK bere na vědomí, že plánované rozšíření těžby uhelného ložiska Turów bude mít dopad na většinu území LK a doporučuje LK zahájit jednání s Vládou ČR. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK rozeslat prezentaci členským obcím SOLK.

č. 59/15

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace pana Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje, a pana Vladimíra Mastníka, člena rady kraje pověřeného řízením rezortu dopravy, z Libereckého kraje.

č. 60/15

Rada SOLK projednala s p. Vladimírem Mastníkem, členem rady kraje pověřeného řízením rezortu dopravy, a Ing. Janem Růžičkou, ředitelem KSSLK, problematiku požadavků Krajské správy silnic LK, p.o., na obnovu asfaltového krytu komunikací v celé šíři vozovky, a to i v případě minimálního zásahu do komunikace při investicích v obcích. Rada SOLK doporučuje členským obcím SOLK v případě vyskytnutí se problému v uvedené oblasti, obrátit se přímo na vedení rezortu dopravy LK.

č. 61/15

Rada SOLK bere na vědomí informace paní Ivy Jechové, manažerky prodeje, a pana Pavla Záleského, ředitele marketingu a obchodu, ze společnosti Jablocom s.r.o. o náhradě pevných linek řešením „Phone Solution“. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK rozeslat předmětné prezentace s informacemi členským obcím SOLK.

č. 62/15

Rada SOLK bere na vědomí informace předsedy SOLK Mgr. Josefa Horinky o problematice při prodeji pozemků pro výstavbu obcemi po 1. 1. 2016 z pohledu DPH. Informace již byly odeslány členským obcím SOLK.

č. 63/15

Rada SOLK bere na vědomí informace o celkovém vyúčtování projektu „Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz“ a o vrácení části nevyužitého daru EKO-KOM a.s..

č. 64/15

Rada SOLK bere na vědomí informaci o snaze zvýšit příjmy obcí z RUD v souvislosti se schváleným zvýšením příjmů krajů z RUD. Rada SOLK ukládá předsedovi SOLK napsat dopis na ministerstvo financí s požadavkem o navýšení RUD pro obce, snížené v souvislosti s hospodářskou krizí v r. 2008.

č. 65/15

Rada SOLK bere na vědomí odpověď předsedy Vlády ČR na dopis předsedy SOLK s dotazem, zda bude v souladu s rozhodnutím Vlády ČR o zvýšení platů zaměstnanců veřejného sektoru o 3 %, které na svém zasedání dne 29. 4. 2015 schválila Vláda ČR, také zvýšen příspěvek státu obcím na výkon státní správy a zda a kdy bude dorovnán na původní výši státní příspěvek, snížený na počátku krize v r. 2008. Odpověď předsedy Vlády ČR o navýšení příspěvku o 1% pro rok 2016 je pro Radu SOLK neuspokojivá a ukládá předsedovi SOLK napsat odpověď předsedovi Vlády ČR s požadavkem o navýšení příspěvku státu o 3%.

       Jaroslav Hanzlíček                                                       Mgr. Josef Horinka

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                  Předseda SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj