Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 21.6.2016 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného 21. 6. 2016 v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 16/16

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 17/16

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace pana Martina Půty, hejtmana LK, z Libereckého kraje.

č. 18/16

Rada SOLK bere na vědomí informace paní Lenky Kadlecové, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje, pověřené řízením resortu sociálních věcí, o koncepci rozvoje sítě poskytovatelů sociální péče v LK.

č. 19/16

Rada SOLK bere na vědomí informace plk. Mgr. Vladislava Husáka, ředitele krajského ředitelství Policie ČR Libereckého kraje o vývoji bezpečnostní situace v Libereckém kraji           za poslední období.

č. 20/16

Rada SOLK nesouhlasí se snahou některých zákonodárců o omezení kompetencí obecní policie odebráním možnosti měřit rychlost vozidel na komunikacích v obcích a argumenty,                     že výběrem pokut si obce a města vylepšují své rozpočty, považuje za zavádějící, nepodložené               a nepravdivé.

č. 21/16

Rada SOLK bere na vědomí informace ze zasedání Regionální komise Předsednictva SMO ČR z 20. 5. 2016.

č. 22/16

Rada SOLK bere na vědomí informace o aktivitě SOLK ve věci valorizace příspěvku na výkon státní správy.

č. 23/16

Rada SOLK bere na vědomí informace o Žádosti o poskytnutí informací od ČTÚ a přehled obcí, ve kterých by mělo dojít k nahrazení stávajících poboček České pošty s.p., tzv. Poštou Partner. Rada SOLK nesouhlasí se zrušením stávajících poboček České pošty s.p. v Libereckém kraji a jejich nahrazením Poštou Partner. Rada SOLK schvaluje znění Stanoviska SOLK k žádosti ČTÚ           o poskytnutí informací.

č. 24/16

Rada SOLK bere na vědomí informace k územnímu členění státu.

č. 25/16

Rada SOLK bere na vědomí informaci ředitele Kanceláře SOLK o nutnosti vydat prohlášení, zda obec odmítá nebo se hlásí k vlastnictví silniční vegetace v průjezdních úsecích silnic I. třídy, která vyplývá z novely zákona o pozemních komunikacích č. 268/2015 Sb., který změnil zákon č. 13/1997 Sb. a na základě ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., NOZ.

č. 26/16

Rada SOLK bere na vědomí informaci ředitele Kanceláře SOLK o přidání nové podmínky          pro čerpání národní dotace v podprogramu Regenerace sídlišť, kterou je, že pozemek,                   na kterém stojí dané sídliště, není v záplavovém území.

č. 27/16

Rada SOLK bere na vědomí informaci p. Evy Zbrojové, starostky města Harrachov, o Vládou ČR připravované novele zákona o odpadech na zvýšení cen skládkovného za směsný komunální odpad. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK připravit analýzu stavu a připravit nesouhlasnou reakci SOLK na SMO ČR a Parlament PS ČR, která se bude týkat tohoto zákona.

č. 28/16

Rada SOLK bere na vědomí informace p. Marcela Tilera, starosty obce Loužnice, o problematickém výkladu platnosti svislé dopravní značky č. B4 Zákaz vjezdu nákladních automobilů, jež se nyní vztahuje i na osobní vozidla, která mají v technickém průkaze uvedený druh vozidla nákladní automobil skříňový. Dříve byla tato vozidla označována N1 a byla pořizována pro podnikatelské účely a byla osvobozena od DPH. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK prověřit výklad uvedené DZ.

 

       Jaroslav Hanzlíček                                                       Mgr. Josef Horinka

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                  Předseda SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj