Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze 4. zasedání, konaného 27. 9. 2022

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

Rada SOLK se usnesla:

č. 26/22

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 27/22

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace pana Martina Půty, hejtmana LK, a Ing. Jana Svitáka, statutárního náměstka hejtmana, pověřeného řízením resortu dopravy, z Libereckého kraje a resortu dopravy.

č. 28/22

Rada SOLK potvrzuje korespondenční hlasování, provedené v souladu se Stanovami SOLK, čl. VIII, odst. 10, ve dnech 12. – 17. srpna 2022, kterým byl schválen dopis adresovaný ministru školství, mládeže a tělovýchovy s požadavkem na pozastavení účinnosti vyhlášky č. 111/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb.

č. 29/22

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o tiskových zprávách SMO ČR z období 15. 6. – 20. 9. 2022. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK a předsedovi SOLK připravit a odeslat dopis na Národní sportovní agenturu s požadavkem doplnit podmínky dotací o příjemce z řad organizací, jejichž zřizovatelem či vlastníkem jsou obce.

č. 30/22

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o předložených zákonech v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a o stavu jejich projednání:

$1-       poslanecké návrhy novel zákonů o zrušení soudních exekutorů, o přímé volbě starostů a hejtmanů, o celostátním referendu a exekuční řád,

$1-       vládní návrh novely stavebního zákona,

$1-       návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na novelu zákona o rozpočtovém určení daní,

$1-       senátní návrh novely zákona o volbách do Parlamentu ČR,

$1-       vládní návrh novely veterinárního zákona,

$1-       návrh novely zákona o pozemních komunikacích,

$1-       návrh Zastupitelstva Hl. m. Prahy na novelu zákona o majetku České republiky,

$1-       senátní návrh novely zákona o silničním provozu,

$1-       vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon o elektronické evidenci tržeb,

$1-       poslanecký návrh novely zákona o střetu zájmů,

$1-       vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny,

$1-       vládní návrh zákona o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny,

$1-       vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o právu na informace o životním prostředí,

$1-       vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o právu na informace o životním prostředí, a zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků,

$1-       vládní návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

$1-       vládní návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

$1-       vládní návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby,

$1-       poslanecký návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon),

$1-       vládní návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

$1-       vládní návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících.

č. 31/22

Rada SOLK bere na vědomí informace o projednávané legislativě na zasedání Vlády ČR, v Poslanecké sněmovně a v Senátu Parlamentu ČR a o podepsaných zákonech prezidentem České republiky.

č. 32/22

Rada SOLK bere na vědomí výsledek hospodaření SOLK za období leden až srpen roku 2022.

č. 33/22

Rada SOLK bere na vědomí informace ze zasedání Regionální komise Předsednictva SMO ČR ze dne 20. září 2022. Rada SOLK nesouhlasí s návrhem na úpravy zákona o obcích, který by umožnil vznik meziobecní spolupráce formou tzv. společenství obcí a se vznikem tzv. sdíleného úředníka. Důvodem je, že členy dobrovolných svazků obcí v Libereckém kraji jsou obce z více správních území obcí s rozšířenou působností (ORP) a tím, že by určité kompetence přešly z těchto obcí či ORP na navrhované společenství obcí, resp. sdíleného úředníka, došlo by tím k antisystémovému kroku. Rada SOLK ukládá zaslat stanovisko SOLK k uvedenému návrhu na SMO ČR a ministru vnitra.

       Jaroslav Hanzlíček                                                      Mgr. Jaromír Dvořák

   Ředitel Kanceláře SOLK                                                    předseda SOLK

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj