Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Stanovisko Sdružení obcí Libereckého kraje ke Konceptu Územního plánu velkého územního celku Liberecký kraj

Stanovisko Sdružení obcí Libereckého kraje - SOLK

ke Konceptu Územního plánu velkého územního celku Liberecký kraj

 

Rada SOLK na svém zasedání dne 18. 6. 2003 projednala Koncept Územního plánu velkého územního celku Liberecký kraj a přijala následující stanovisko.

1) k části:

F. NÁVRH DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, f1. DopravNÍ INFRASTRUKTURA, 2. Silniční doprava, 2.2. Rychlostní komunikace R 10 a R 35, Silnice R 35, Úsek Turnov - Jičín

SOLK souhlasí s navrženým koridorem tras silnice R 35 dle zadání ÚP VÚC LK.

Odůvodnění: V současné době je stávající komunikace značně přetížená. Ve výhledu je nutné napojit východní část Libereckého kraje na silniční síť ČR rychlostní komunikací, tím dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti.

2) k části:

F. NÁVRH DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, F3. ENERGETIKA, 3. Zásobování elektrickou energií, 3.2. Návrh zásobování elektrickou energií, 3.2.2. Vedení 110 kV a distribuční rozvodny VVN/VN, Nové trasy vedení VVN 110 kV, RZ Nový Bor - RZ Varnsdorf (zásobování Šluknovského výběžku)

SOLK nesouhlasí s navrhovanými trasami vedení 110 kV varianty 1 (A, E8A) a 2 (B, E8B), požaduje a doporučuje ponechat variantu 3, resp. 4. Zároveň Rada SOLK nesouhlasí se zařazením uvedeného vedení 110 kV ve variantách 1 (A, E8A) a 2 (B, E8B) do veřejně prospěšných staveb (v části D. Závazná část ve formě regulativů) a doporučuje ponechat pouze trasu ve variantě 3 (C, E8C).

Odůvodnění: Při realizaci tras vedení 110 kV ve variantách 1 (A, E8A) a 2 (B, E8B), navržených přes hřebenové partie CHKO Lužické Hory, by došlo k výraznému narušení rázu a vzhledu krajiny, vykácením lesních porostů k zajištění ochranného pásma vedení 110 kV by docházelo k erozi vrcholových partií Lužických Hor a zvyšovalo se množství polomů v dané oblasti (lesní porosty Lužických Hor patří mezi nejméně poškozené emisemi v rámci celé ČR).

3) k části:

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

SOLK požaduje upřesnit a specifikovat v ÚP VÚC LK protipovodňová opatření (zahrnutá ve veřejně prospěšných stavbách) koncepčním způsobem na celém povodí daného toku tak, aby realizací jednoho opatření nedošlo k ohrožení dalších, níže položených obcí. Dále požaduje zhodnotit vliv případné stavby přehradní nádrže Vilémov na okolní životní prostředí, zejména zvýšení vzdušné vlhkosti, zvýšení průměrné roční teploty a tím ohrožení zimní rekreace (používání sněhových zasněžovacích zařízení) v oblasti Krkonoš. Požaduje doplnit ÚP VÚC LK o data z územních plánů obcí (nerespektuje již schválené územně plánovací dokumentace obcí), např. nezahrnuje vodní nádrž na Boberském potoce v katastru obcí Cvikov a Kunratice u Cvikova (v ÚPN města Cvikova), která by měla mít protipovodňový a rekreační charakter.

                                                                                                                     Jaroslav Hanzlíček                                                                                                                  ředitel Kanceláře SOLK

 

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj