Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Termíny zasedání Rady SOLK v roce 2024

- 2. zasedání – 23. dubna 2024

- 3. zasedání – 25. června 2024

- 4. zasedání – 17. září 2024

- 5. zasedání – 26. listopadu 2024

- 6. zasedání – 17. prosince 2024

Termíny zasedání Rady SOLK v roce 2023

Termíny zasedání Rady SOLK v roce 2023:

- 3. zasedání – 25. dubna 2023

- 4. zasedání – 27. června 2023

- 5. zasedání – 26. září 2023

- 6. zasedání – 28. listopadu 2023

           - 7. zasedání – 19. prosince 2023

Tisková zpráva ze Sněmu Sdružení obcí Libereckého kraje 2023

Dne 2. února 2023 se od 10 hodin uskutečnil v prostorách Krajského úřadu LK v Liberci Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje (SOLK).

Sněmu SOLK se zúčastnila řada významných hostů. Za Liberecký kraj to byli Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, pověřená řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu sociálních věcí, RNDr. Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, pověřený řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, a p. Václav Židek, člen rady kraje, pověřený řízením resortu životního prostředí a zemědělství. Svaz měst a obcí České republiky zastupovala výkonná ředitelka Mgr. Radka Vladyková, Severočeskou vodárenskou společnost, a.s. zastupoval člen představenstva SVS a generální ředitel SčVK, a.s., Ing. David Votava. Parlament České republiky zastupovali na sněmu pan poslanec Mgr. Jan Berki, Ph.D., a pan senátor Jiří Vosecký. Partnery Sněmu SOLK byly ČSOB, a.s., jíž zastupovala paní Radka Michelová, firemní bankéřka, a společnost Heckl, s.r.o., jíž zastupovali pánové Martin Mikovič, produktový manažer, a Roman Hányš, projektový manažer.

Sněm SOLK řídil dosavadní předseda SOLK Mgr. Jaromír Dvořák, který přivítal přítomné delegáty a všechny hosty a konstatoval, že je přítomno 46 delegátů z celkem 98 členských obcí SOLK. Sněm není usnášeníschopný a po nutné přestávce bude vyhlášen Sněm náhradní.

Po stanovené přestávce vyhlásil předseda SOLK Mgr. Jaromír Dvořák náhradní Sněm SOLK. V prvním bodě delegáti jednohlasně schválili navržený program Sněmu, vzali na vědomí Jednací řád a Volební řád Sněmu SOLK. Zároveň schválili ověřovatelem zápisu Sněmu SOLK Mgr. Františka Lufinku, starostu města Železný Brod.

Následoval krátký projev předsedy SOLK, který zhodnotil činnost sdružení v předchozím roce. Stejně jako většina společnosti byla i činnost sdružení ovlivněna zpočátku roku 2022 kovidovou situací. Rada sdružení zasedala pravidelně ve stanovených termínech i za pomoci online připojení, které umožňovalo účast na jednáních i hostům, kteří se nemohli zúčastnit osobně. Zasedání rady se účastnili pozvaní hosté, poslanci Poslanecké sněmovny, dále pan Martin Půta, hejtman LK, či jeho statutární náměstek pan Jan Sviták nebo náměstkyně paní Květa Vinklátová. Za jejich dosavadní spolupráci bych jim chtěl poděkovat. Ing. Martin Matzek, ředitel Investičního odboru Severočeské vodárenské společnosti a.s., seznámil Radu SOLK s plánovanými investicemi SVS a.s. na rok 2023 v Libereckém kraji a zhodnotil stavby realizované v roce 2022.

Největší část činnosti SOLK zabírala aktuálně projednávaná a schvalovaná legislativa, a to jak ve vládě, tak v Poslanecké sněmovně či Senátu. Obsáhle jsme se věnovali navrhované novele nového stavebního zákona, který byl schválen v rozporu s původními dohodami. Novela by měla tyto nedostatky odstranit. V oblasti legislativy jsme se dále zabývali zákony, které ovlivňují chod a činnost obcí, měst a krajů či jejich občanů. Namátkou jmenuji novely zákonů: o zadávání veřejných zakázek, o veterinární péči, o střetu zájmů, o místních poplatcích, o místních komunikacích, o provozu na místních komunikacích, o podpoře nízkoemisních vozidel, o volbách, o ochraně oznamovatelů atd. Přesný výčet projednávané legislativy máte v materiálech sněmu.

Sdružení se zabývalo problematikou uzavírání věcných břemen (služebností) ve vztahu samosprávy k provozovatelům inženýrských sítí. Byla uzavřena dohoda s ČEZ Distribuce, a.s. na způsob oceňování věcných břemen v obcích a městech Libereckého kraje a tento způsob oceňování jsme následně nabídli všem obcím a městům LK, bez rozdílu, zda jsou členy SOLK či nikoli. U našich partnerských krajských sdružení jsme si ověřili, že naše dohoda je výhodnější pro obce než dosavadní praxe v jiných krajích. Posléze jsme se SVS, a.s., uzavřeli obdobnou dohodu na způsob oceňování věcných břemen jako s ČEZ Distribuce a učinili jsme nabídku pro všechny obce a města, kteří jsou akcionáři SVS, a.s. Podali jsme podnět poslancům PSP ČR k novelizaci oceňovací vyhlášky č. 488/2020 Sb., aby do ní byla doplněna možnost oceňovat věcná břemena na základě schválených ceníků služebností obcí a měst. Dosud se problém díky negativnímu postoji některých státních institucí nepodařilo vyřešit.

SOLK nesouhlasilo s neřešením situace v základním a středním školství vzhledem k uprchlické krizi, nesouhlasilo s tvrzením ministerstva práce a sociálních věcí, že si obce ekonomicky pomáhají zaměstnáváním obyvatel na veřejně prospěšné práce (VPP) a požadovalo zachování dotačního titulu na veřejně prospěšné práce v nezměněném rozsahu, požadovalo po novém ministru školství, mládeže a tělovýchovy pozastavení účinnosti vyhlášky č. 111/2022 Sb., o zájmovém vzdělávání, nesouhlasilo s návrhem na úpravy zákona o obcích, který by umožnil vznik meziobecní spolupráce formou tzv. společenství obcí a se vznikem tzv. sdíleného úředníka, odeslalo dopis na Národní sportovní agenturu s požadavkem doplnit podmínky dotací o příjemce z řad organizací, jejichž zřizovatelem či vlastníkem jsou obce, vyzvalo Vládu ČR k řešení kritického nedostatku praktických a odborných lékařů v regionech, připojilo se ke stížnosti na způsob podání projektů ve 111. výzvě IROP - Základní školy II. - SC 4.1 (MRR), a zabývalo se změněnou a různou otevírací dobou České pošty, s.p.

SOLK i v roce 2022 pokračovalo v zajišťování veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací pro obce a města Libereckého kraje.

Sdružení i v roce 2022 spolupracovalo s dalšími partnerskými organizacemi: Svazem měst a obcí ČR, krajskými sdruženími z Ústeckého, Plzeňského a Jihočeského kraje. Sdružení v rámci činnosti Kontaktního informačního místa SVS aktualizovalo databázi územních plánů a jiných rozvojových dokumentů obcí a měst LK pro Severočeskou vodárenskou společnost.

Ve druhém bodě programu Sněmu SOLK vystoupili hosté Sněmu SOLK. Nejprve se o slovo přihlásil pan senátor Jiří Vosecký, který vyzval starosty z okolí Hejnic, aby v případě telekomunikačních problémů zasílali podněty nejen ČTÚ, ale v kopii i přímo jemu nebo prostřednictvím kanceláře SOLK. Dále se zmínil o problému České pošty s.p., která vznikem povinnosti podnikajících subjektů mít datovou schránku přišla o významný zdroj příjmů z doporučených dopisů, což by za první pololetí letošního roku mohlo činit propad až 4 – 4,5 mld. Kč. Dle pana ministra je financování České pošty zajištěno a bude se řešit její restrukturalizace, aby byla zajištěna funkčnost a provozuschopnost.

Dále vystoupili jednotlivý představitelé Libereckého kraje. Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, o zvládnutí uprchlické krize z Ukrajiny v LK, o zvýšených nákladech na energie, když původní dodavatel elektrické energie pro LK a jím zřizované organizace Lumius, s.r.o. zkrachoval a novým dodavatelem se stala spol. ČEZ Esco. Původní náklady vzrostly ze 100 mil. Kč na 400 mil. Kč, přesto LK nyní šetří, protože ceny na spotových trzích klesly pod vládou stanovený strop. Dále informoval o rozpočtu LK, který bude v příjmové části o 1 mld. vyšší než v r. 2022, z čehož nárůst daňových příjmů se předpokládá ve výši 800 mil. Kč. Celkový rozpočet pro letošní rok dosáhne částky 5 mld. Kč. Také se zmínil o úpravách okolí KÚ LK, kde v 1. etapě se staví parkovací dům, který by měl být dojkončen v listopadu a v září se zahájí 2. etapa, a to vybudování náplavky. Aby v budoucnu byla snížena energetická závislost, plánuje LK vybudovat na více než 50 budovách ve vlastnictví LK fotovoltaiku. Plánovaná fotovoltaická elektrárna v Ralsku by měla vyrobit ročně 2x více elektřiny, než spotřebuje LK vč. všech příspěvkových organizací. Do Dotačního fondu LK bylo přidáno 34 mil. Kč a jeho celková výše dosáhla 145 mil. Kč.

Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, pověřený řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, informoval o významu fungování Regionální stálé konference Libereckého kraje a připravovaném vzniku informačního systému projektových záměrů, který by měl umožnit lepší zacílení dotací na potřebné projekty.

RNDr. Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, informoval o dotačním programu na podporu sportu dětí a mládeže, jehož celková alokace by měla být 22 mil. Kč a schvalovat se bude na zastupitelstvu LK 28. 2. 2023.

Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, pověřená řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala o posílení rozpočtů dotačních programů ve svém resortu, např. program na obnovu památek vzroste na 15 mil. Kč, program na podporu řemesel a zážitkové turistiky bude posílen o 300 tis. Kč. Dále se bude podporovat rozšiřování sítě stellplatzů, výstavba dobíjecích stanic pro elektrokola atd.

Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu sociálních věcí, informoval, že příspěvek na sociální služby z MPSV, který přišel v r. 2022 až v srpnu 2022, by letos měl dorazit v květnu, a to ve stejné výši jako v loňském roce. Pro rok 2023 LK zvedl příspěvek ze svého rozpočtu, jrlikož stoupnul počet zařízení sociálních služeb. Na protidrogovou činnost by mělo jít v letošním roce 6 mil. Kč. Dále se zabýval problematikou rozvoje sítě poskytovatelů sociálních služeb, jak do sítě vstoupit či vystoupit a o brzké nutnosti spolufinancování sítě, např. obcemi a městy. V letech 2025 – 26 by měla vzniknout nová síť sociálních zařizení, která bude vycházet z komunitního plánování, které bude rozhodovat o potřebnosti konkrétní služby. Dále informoval o přípravě zákona o podpoře bydlení.

Pan Václav Židek, člen rady kraje, pověřený řízením resortu životního prostředí a zemědělství, informoval o dotacích např. na studie sběru odpadů, o podpoře regionálního zemědělství, nabídl obcí konzultace týkajících se vodního režimu v obcích.

Následně požádal o slovo JUDr. Jiří Němec, vedoucí Správního odboru KÚ LK, který oslovil přítomné starosty, aby v případě, že obdrží žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., kontaktovali přímo jeho nebo Ing. Legerovou k posouzení oprávněnosti žádosti. Dále informoval o snaze MMR, aby kraje označily stavební úřady, které by mohly být sloučeny, což LK odmítl. Všech 35 stavebních úřadů v LK bude v rámci novely stavebního zákona zachováno.

         Ve 3. bodě programu vystoupila výkonná ředitelka SMO ČR Mgr. Radka Vladyková, která vyzdvihla vzájemnou spolupráci. SMO ČR připomínkuje stejnou legislativu jako SOLK. Upozornila na platformu Hlídač státu, která se chystá dle uvedeného zákona č. 106 bombardovat žádostmi o sdělení výše platu jednotlivých úředníků. SMO ČR nyní připomínkuje 5. novelu zákona zvaného Lex Ukrajina, která vykazuje řadu nedostatků a jejím schválením hrozí humanitární krize. SMO ČR také jedná o nedostupnosti odborných lékařů a stomatologů v regionech, např. s VZP, aby motivovala nové lékaře k nástupu praxe na venkov. Většina studujících pochází z větších měst, a tak jejich motivace jít do malých měst je takřka nulová.

Dále vystoupil Mgr. Jan Berki, Ph.D., poslanec PS Parlamentu ČR, vyzdvihl spolupráci se SOLK jako přínosnou a konstruktivní. Sám nezná vše a není všemocný, a tak mu s řešeními pomáhají další poslanci. Co se týká novely stavebního zákona, tak ta počítá se zachování všech stavebních úřadů a jejich financování bude záviset na jejich výkonosti a využitím. V případě malého využití zůstane financování na obci. Pro pořizování územněplánovacích dokumentací se bude projednávat speciální novela, která by měla řešit i malé obce. Velká města, zatím se jedná o Prahu, Brno a Ostravu, by měšla mít možnost si vytvořit vlastní stavební předpisy. Jedná se o rozšíření na všechna krajská města nebo na statutární města. O vyhlášce na věcná břemena se stále jedná, ačkoli se ministerstvo brání. Co se týká středisek volného času, tak účinnost vyhlášky pozastavena nebyla a kraje by měly předat data do konce března. Financování se bude v dubnu upravovat dle předaných dat. MMR přislíbilo, že v dalších výzvách se omezí tzv. klikačky a do některých výzev se vrátí hodnotitelé. Také se již nebudou měnit podmínky v průběhu výzvy.

Předseda SOLK Mgr. Dvořák všem hostům poděkoval a podotknul, že na zasedání Rady SOLK a na Sněm SOLK jsou vždy zváni všichni poslanci a senátoři, zvolení v LK, bez ohledu na jejich stranickou příslušnost.

Za společnost Heckl, s.r.o., vystoupil pan Martin Mikovič, produktový manažer, který představil společnost a nabídnul její služby a produkty v oblasti vodohospodářské infrastruktury.

Jako poslední v tomto bodě programu vystoupil člen představenstva SVS a generální ředitel SčVK, a.s., Ing. David Votava, který vyzdvihnul dosavadní dlouholetou spolupráci se SOLK a ubezpečil o jejím pokračování.

V následujícím bodě programu SOLK seznámila předsedkyně Kontrolní komise SOLK Bc. Lena Mlejnková, starostka města Semily, přítomné delegáty se zprávou Kontrolní komise k výsledku kontroly plnění usnesení a závěrů Sněmu SOLK z 3. 2. 2022 a Rady SOLK v roce 2022, potvrzení správnosti účetní uzávěrky před jejím schválením Sněmem SOLK a výsledku hospodaření SOLK za rok 202. Sněm SOLK schválil hospodaření SOLK a účetní závěrku za rok 2022. 

Následně bylo zvoleno všech 15 členů Rady SOLK na období 2023 – 2027. V navazující přestávce proběhlo první zasedání Rady SOLK, na kterém byl předsedou SOLK opětovně zvolen Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města Nový Bor, a místopředsedou byl opět zvolen Ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov. 

Po přestávce proběhla volba nových členů Kontrolní komise SOLK a rozhodčí komise SOLK na následující období 2023 – 2027. 

V bodě č. 10 seznámil ředitel kanceláře SOLK přítomné s Programem činnosti SOLK na rok 2023, který Sněm SOLK schválil.

V dalším bodě programu Sněm SOLK vzal na vědomí informaci o rozpočtu SOLK na rok 2023.

Na závěr Sněmu SOLK se předseda SOLK Mgr. Jaromír Dvořák rozloučil s přítomnými a popřál jim mnoho úspěchů v jejich práci.

Tisková zpráva z jednání SOLK s ČEZ Distribuce, a.s.

Dne 8. března 2022 se od 13 hodin uskutečnilo v zasedací místnosti v sídle Sdružení obcí Libereckého kraje (dále SOLK) v Evropském domě v Liberci jednání se zástupci ČEZ Distribuce, a.s. (dále ČEZd), které bylo svoláno za účelem uzavření vzájemné dohody, řešící problematiku zřizování věcných břemen (dále VB) na pozemcích obcí a měst v Libereckém kraji.

Za SOLK se jednání zúčastnili Mgr. Jaromír Dvořák, předseda SOLK a starosta města Nový Bor, Mgr. František Lufinka, člen Rady SOLK a starosta města Železný Brod, Ing. Luděk Sajdl, člen Rady SOLK a starosta obce Přepeře, Jaroslav Hanzlíček, ředitel Kanceláře SOLK, a paní Jana Sedláčková, referentka odboru správy veřejného majetku, Odbor správy veřejného majetku Statutárního města Liberec.

Za ČEZd se jednání zúčastnili Ing. Petr Žejdlík, MBA, ředitel úseku Řízení distribučních aktiv, člen představenstva ČEZd, Ing. Svatava Maradová, MBA, vedoucí odboru Projekty DS, a Mgr. Ondřej Horák, vedoucí odboru Obsluha pro veřejný sektor.

Po zahájení jednání připomněl Mgr. J. Dvořák, předseda SOLK, důvody svolání předmětného jednání. Od 1. 1. 2021 je v platnosti Vyhláška č. 488/2020 Sb., kterou se změnila vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška). Nově je součástí této vyhlášky oceňování VB (služebností), které koliduje s dříve obcemi schválenými ceníky VB v příslušných obcích a katastrech. Problémy se objevily při uzavírání VB výhradně s ČEZd, která argumentuje svým právním stanoviskem, neakceptuje dříve schválené a používané ceníky obcí a striktně požaduje znalecké ocenění VB.

Dne 1. 1. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 403/2020 Sb., kterým se změnil zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon novelizoval mimo jiné energetický zákon, ve kterém se schválené ustanovení nikterak nedotýká možnosti sjednat mezi smluvními stranami náhradu za zřízení věcného břemene bez zpracování znaleckého posudku a za ceny odlišné od cen, které by byly případně stanovené znaleckým posudkem, pokud by byl zpracován.

Uvedenými skutečnostmi se může zablokovat další výstavba a rozvoj technické infrastruktury v obcích a městech. Pokud se na uzavření VB obě strany nedohodnou, může dojít věc až do vyvlastňovacího řízení či soudního přezkumu, která mohou trvat i několik let. Tato situace také může způsobit zbrždění výstavby a rozvoje v obcích a městech.

Rada SOLK se na svém zasedání dne 22. 2. 2022 opakovaně zabývala výše uvedenou problematikou a pověřila ředitele Kanceláře SOLK p. Jaroslava Hanzlíčka a předsedu SOLK Mgr. Jaromíra Dvořáka, starostu města Nový Bor, zahájit jménem členských obcí jednání s ČEZd. Účelem jednání by mělo být uzavření dohody, která by vyřešila současnou situaci v oblasti zřizování VB. Výstup z našeho jednání by měl určitým způsobem navazovat na dohodu, kterou již uzavřela ČEZd s Libereckým krajem či jinými městy v Libereckém kraji.

Předsedu SOLK doplnil ředitel Kanceláře SOLK, že případná dohoda nebude pro členské obce a města povinně závazná, pokud si s ČEZd dohodnou jiné separátní podmínky na uzavírání smluv o VB (služebností). SOLK chce nabídnout řešení situace s VB zejména menším obcím, které nemají dostatečný úřednický aparát.

Zástupci ČEZd informovali přítomné zástupce SOLK o jejich pozici (ČEZd), kterou jim určily výše uvedené změny legislativy a také limity a možnosti, dané Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Chápou situaci obcí a měst, ale podle nové legislativy není již možné akceptovat ceníky obcí a měst na oceňování služebností, které vznikly před 1. 1. 2021. Nově vzniklé ceníky už musí odpovídat vyhlášce č. 488/2020 Sb. Informovali o podmínkách, na kterých se již ČEZd dohodla nebo je nabídla některým městům v Libereckém kraji.

Zástupci ČEZd nabídli členským obcím a městům SOLK způsob stanovení náhrad za VB pro technickou infrastrukturu dvěma způsoby.

Prvním je výpočet prostřednictvím aplikace E-břemena, kterou ČEZd používá, plus započtení 20% bonifikace, kdy nejnižší částkou u každé smlouvy bude 2 000,- Kč.

Druhým způsobem je výpočet dle znaleckého posudku, kde se již bonifikace nepřipočítává. Pro prvních 5 případů nabízí ČEZd při použití výpočtu prostřednictvím aplikace E-břemeno vypracování porovnávacích znaleckých posudků dle vyhlášky.

Zároveň bude ČEZd akceptovat poplatek za užívání či zábor veřejného prostranství, vyměřený obcí nebo městem. Poplatek by měl být do 10,- Kč/m²/den, a to po dobu faktického vstupu či užívání pozemku. Náklady na vypracování znaleckých posudků půjdou na účet ČEZd.

ČEZd vypracuje pro SOLK návrh dohody dle výše uvedeného návrhu a SOLK dohodu po schválení v Radě SOLK nabídne pro připojení se k ní obcím a městům v Libereckém kraji. Obce a města, která se připojí k uzavřené dohodě a stanoví si způsob náhrad za VB, popř. jejich kombinaci, budou zařazeny do systému ČEZd pro projekci, kde bude projektant předem vědět, jakým způsobem při přípravě stavby má v dané obci či městě postupovat. Instrukce z ČEZd jdou do řádově stovek projekčních kanceláří.

Mgr. František Lufinka, člen Rady SOLK a starosta města Železný Brod, a Ing. Luděk Sajdl, člen Rady SOLK a starosta obce Přepeře, poukázali na často se vyskytující nekoordinaci staveb v obcích a městech, kdy např. proběhne rekonstrukce kanalizace a vodovodu v komunikaci, jsou finálně položené povrchy a po čase přijde ČEZd s požadavkem položit svou technickou infrastrukturu do komunikace. Nebo ČEZd avizuje realizaci nějaké stavby, která se pak nerealizuje nebo se realizuje mnohem později, ale obce jsou nuceny např. při financování z fondů EU svou stavbu realizovat. Týká se to např. rekonstrukcí veřejného osvětlení.

Zástupci ČEZd sdělili, že se často jedná o vyvolané stavby, které není možné dlouhodobě plánovat a důvodem zpožďování staveb bývají často nevyřešené majetkoprávní vztahy k pozemkům. Přislíbili účast svých pracovníků na koordinačních schůzkách, např. na Sněmu SOLK, kde by informovali o plánovaných větších investicích, aby bylo možné do budoucna s obcemi lépe koordinovat stavby, iniciované ČEZd nebo obcemi a městy. Odkázali také na kontakt na regionální reprezentantku ČEZd paní Zubričanovou.

Závěrem předseda SOLK Mgr. J. Dvořák poděkoval zástupcům ČEZd za účast na jednání a vstřícný přístup a Ing. Petr Žejdlík poděkoval zejména za věcnost jednání a odkázal na kontakty na regionální reprezentanty pro lepší komunikaci při investičních akcích.

Termíny zasedání Rady SOLK v roce 2022

Termíny zasedání Rady SOLK v roce 2022:

- 2. zasedání – 26. dubna 2022

- 3. zasedání – 21. června 2022

- 4. zasedání – 27. září 2022

- 5. zasedání – 29. listopadu 2022

- 6. zasedání – 20. prosince 2022

facebook

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj