Home Odborný popis projektu / Beschreibung des Projekts

Odborný popis projektu

 1. Název projektu

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz
 

2. Partneři

2.1 Lead-partner (LP)

Sdružení obcí Libereckého kraje (SOLK)
Tř. 1. máje 858/26
460 01  Liberec III
IČO :   64669246
DIČ :   CZ64669246

Zastoupený: Mgr. Hanou Moudrou, předsedkyní Rady SOLK
Kontaktní osoba: Jaroslav Hanzlíček, ředitel Kanceláře SOLK
Tel.:  485 340 980
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Externí manažer projektu: Ing. Romana Cermanová
Tel.: 777 216 852
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


2.2 Projektový partner (PP001)

Okres Görlitz (Landkreis Görlitz)
Landkreis Görlitz, Landratsamt
Salzhaus, Neustadt 47
02763 Zittau

Zastoupený: Dr. Christianem Linke
Tel: 0049 3583 7967 2500

Úřad pro životní prostředí
Hugo-Keller-Straße 14
02826 Görlitz
Tel.: 0049 3581 6630   
Kontaktní osoba: Verena Starke, vedoucí odboru životního prostředí
Tel.: 0049 3581 663 3100
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Kontaktní osoba pro odpadové hospodářství: Jana Försterová, vedoucí úřadu pro odpadové hospodářství
Salzhaus, Neustadt 47
02763 Zittau,
Tel: 0049 3583 7967-2750
E-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
www.kreis-gr.de

Koordinátor projektu: Andy Paul
Ernst-May-Straße 36
02785 Olbersdorf
Tel.: 0049 3583 693511 a 0172/2777641
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

3. Předmět a cíl projektu

Cílová skupina:
Předškolní a školní zařízení v Libereckém kraji a zemském okrese Görlitz
Obyvatelstvo v Libereckém kraji a zemském okrese Görlitz
Města a obce v Libereckém kraji a zemském okrese Görlitz

 

Předmět a cíl projektu odpovídá prioritě realizačního dokumentu programu Cíl 3 – Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na období 2007 – 2013 v prioritní ose 3 – Zlepšení situace přírody a životního prostředí, podosa: 2.3.1. Oblast podpory 1 – Kooperace v oblasti ochrany klimatu, ochrany lesů a přírody, péče o krajinu a odpadového hospodářství.

Cílem projektu je

A) Podpora opatření v oblasti hospodářství s druhotnými surovinami a odpadového hospodářství v následujících bodech:

 • Opatření k zamezení a snížení znečištění krajiny odpady
 • Koncepční opatření - zpracování studií k rozvoji odpadové politiky a politiky zdrojů orientované na budoucnost
 • Pořádání společných školících a vzdělávacích akcí k tématům odpadového hospodářství a odpadové legislativy EU


B) Podpora ekologického uvědomění, environmentálního vzdělávání v následujících bodech:

 • Práce s veřejností
 • Vzdělání a zvyšování kvalifikace v oblastech, které souvisejí se životním prostředím
 • Akce (výměny informací a zkušeností, odborné konference a symposia)
 • Studie proveditelnosti, výzkumné a modelové záměry
 • Vytváření ekologických sítí a propojování (do sítě) existujících struktur


   Vývoj výtěžnosti tříděného sběru odpadů v Libereckém kraji v letech 2004 -2009

  Vývoj tříděného sběru v Libereckém kraji do roku 2008 byl velmi dynamický, v letech 2004 – 2008 byla zaznamenána rostoucí výtěžnost v třídění odpadů. Vrcholem byl rok 2008, kdy se v Libereckém kraji nasbíralo 40,4 kg/ob/rok z toho 24 kg papíru, 6 kg plastů, 10 kg skla a 0,4 kg NK. Do této činnosti se zapojilo více jak 70% populace.

  V roce 2009 došlo vlivem surovinové krize ke stagnaci třídění a následně k poklesu vytříděného množství komunálního odpadu. Zásadní vliv na tento pokles měl především propad cen na trhu surovin a také negativní kampaň, kterou neúmyslně vyvolávala media svými zprávami o zborcení trhu, kdy obyvatelé neměli žádné nebo velmi zkreslené informace stavu surovinového trhu, recyklace, třídění a sběru a měli pocit, že veškeré dosavadní úsilí v této oblasti ztratilo smysl.

  Cílem projektu je podpora předcházení vzniku komunálního odpadu, optimalizace třídění vznikajícího komunálního odpadu včetně biologicky rozložitelného odpadu, minimalizace vzniku černých skládek formou cílené ekologické výchovy a osvěty na MŠ, ZŠ a obyvatelstva.
  Dalším cílem projektu je podpora třídění odpadu v obcích Libereckého kraje, kde byl identifikován potenciál optimalizace – ve formě zpracování „studie optimalizace odpadového hospodářství“ pro 10 obcí v Libereckém kraji, kde je tento potenciál nejvyšší a postupné realizace opatřeních, uvedených v těchto studiích.
  Důležitým cílem projektu je zpracování modelové příručky pro města a obce Libereckého kraje „Bioodpad v obcích“, ve které budou uvedeny možnosti zhodnocení biologicky rozložitelného odpadu na komunální úrovni včetně ekonomické náročnosti a využitelnosti „produktů“.

  Součástí plánovaného záměru je výměna informací a zkušeností se saským partnerem a obcemi na druhé straně hranice formou odborných konferencí a výměnou výstupů projektu.

   

  4. Způsob realizace

  Projekt se dělí na 3 části, které navzájem prolínají:

   

  4.1 Ekologická výchova a vzdělávání pro předškolní a školní zařízení
  4.2 Práce s veřejností – odborná veřejnost a obyvatelstvo
  4.3 Podpora obcí při optimalizaci odpadového hospodářství

  4.1 Ekologická výchova a vzdělávání pro předškolní a školní zařízení

  4.1.1 Ekologická výchova v MŠ
  Zaměření: předcházení vzniku odpadů, třídění odpadů a možnosti využití, včetně bioodpadu
  Forma: divadelní představení se zapojením dětí
  Motivace: zvýšení ekologického povědomí, prostřednictvím dětí informace rodičům

  Cílová skupina:

  • MŠ (děti ve věku 3-6 let)

  Kvantifikace: 60 programů pro cca 1.200 dětí

  Nákup ekovýchovného materiálu: např. leporelo nebo omalovánky k tématu bioodpad

  Zpracování a tisk omalovánky „co vniká z vytříděného odpadu“, 5.000 ks, A4, dvoujazyčné, 32 stran

  4.1.2 Ekologická výchova a vzdělávání v ZŠ

  Zaměření: předcházení vzniku odpadů, třídění odpadů a možnosti využití, včetně bioodpadu, prezentace výrobků z vytříděného odpadu/druhotných surovin, ekologický spotřebitel
  Forma: vzdělávací putovní výstava, dvoujazyčná, 1 celek s konkrétními modely výrobků z recyklovaného materiálu, rozsah: cca 30 bannerů rozměry 100 x 70 cm
  Motivace: zvýšení ekologického povědomí, integrace tématu předcházení vzniku odpadu, třídění a zpracování odpadu/druhotných surovin do školních vzdělávacích plánů, do projektových dní.

  Cílová skupina:

  • ZŠ (děti ve věku 7-15 let)

  Kvantifikace: 10 ZŠ, prioritně ve městech a obcích, kde je vysoký potenciál optimalizace odpadového hospodářství a zlepšení třídění
  Nákup ekovýchovného materiálu: např. kompostér, výrobky z druhotných surovin, nádoby na tříděný odpad

  Na 1. stupni – využití omalovánek
  Na 2. stupni – využití pracovních listů EKO-KOM a.s. + výstupů saského partnera (pracovní listy + populárně naučný film)

  4.2 Práce s veřejností – odborná veřejnost a obyvatelstvo

  4.2.1 Akce pro veřejnost s tvořivými a informačními a vzdělávacími stanovišti ve městech a obcích - venkovní akce

  Celodenní česko-německé programy pro širokou veřejnost (především rodiny s dětmi) k tématu „Odpad může být díky Vám i surovina“, nabízející informace zajímavou a nenásilnou formou (praktické ukázky, kreativní dílny, soutěže…). Při realizaci budou využívány ekovýchovné materiály z projektu.

  Kvantifikace: 15 akcí pro cca 500 účastníků, celkem 7.500 účastníků v Libereckém kraji

   Min. 7 tématicky zaměřených stanovišť, z toho min. 1 ze saské strany

  Místo konání: prioritně ve městech a obcích, kde je vysoký potenciál optimalizace odpadového hospodářství a zlepšení třídění

  Ve spolupráci: s konkrétní obcí a EKO-KOM a.s.

  4.2.2 Česko-německé odborné konference

  2 témata:

  • Bioodpad - zákonodárství a realita v obci
  • Ekologická výchova v odpadovém hospodářství

  Místo konání: Liberecký kraj
  Cílová skupina: zástupci měst a obcí, případně vzdělávacích organizací
  Kvantifikace: 2 x 50 účastníků
  celodenní
  Vždy 8 přednášejících z české i saské strany (6 CZ + 2 D).

  4.2.3 Vzdělávací putovní výstava – cílená propagace v konkrétních obcích, na ZŠ přístupná i obyvatelstvu

  4.2.4 Prezentace výstupů „Studie optimalizace odpadového hospodářství“ obyvatelstvu včetně představení konkrétních opatření a tiskových zpráv do měsíčníků obcí.
  Vždy 1x v obci, pro kterou byla zpracovaná studie.
  Celkem: 10x prezentace

  4.2.5 Internetová prezentace k projektu
  Prezentace výstupů projektu, informace k dalším výukovým materiálům a informačním zdrojům pro pedagogy a veřejnost – na www.solk.cz .
  Využití www.ekokom.cz - informace o projektu a aktivitách

  4.3 Podpora obcí při optimalizaci odpadového hospodářství

  4.3.1 „studie optimalizace odpadového hospodářství“ pro 10 obcí v Libereckém kraji, kde je tento potenciál nejvyšší a postupné realizace opatřeních, uvedených v těchto studiích.
  Návrh struktury „studie optimalizace odpadového hospodářství“:
  Analytická část

  • Charakteristika obce (města)
  • Produkce a složení komunálních odpadů
  • Systém nakládání s komunálními odpady

  - sběrná síť SKO
  - zhodnocení sběrní sítě SKO
  - sběrná síť VSKO
  - zhodnocení sběrné sítě VSKO
  - sběrná sítě pro sběr ostatních složek
  - zhodnocení SD
  - zhodnocení mobilního sběru VO a NO
  - sběrná síť BRKO
  - zhodnocení sběrné sítě BRKO
  D. Ekonomika jednotlivých složek KO

  Návrhová část

  A. Opatření pro optimální využití systému nakládání s odpady

  B. Technická opatření vedoucí ke zkvalitnění sběrné sítě pro sběr SKO
  - I. až III. fáze optimalizace sběrné sítě SKO 
  - optimalizace sběrné sítě VSKO 
  - zavádění pytlového sběru 
  - optimalizace SD 
  - optimalizace sběru VO a NO 
  - optimalizace BRKO

  C. Shrnutí ekonomických nákladů

  D. Motivační opatření

  (SKO -směsný komunální odpad, VSKO – využitelný odpad, SD – sběrný dvůr, VO – velkoobjemový odpad, NO- nebezpečný odpad, BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad)

  Kvantifikace: 10 x studie pro obce v příhraniční oblasti do 10.000 obyvatel

  4.3.2 Zpracování metodické příručky pro obce "Nakládání s bioodpadem v obcích Libereckého kraje" za využití stávajících informací subjektů, kteří se problematikou biologicky rozložitelných odpadů dlouhodobě zabývají – včetně ekonomických a ekologických aspektů různých forem předcházení vzniku bioodpadu, jeho zpracování a využití, včetně přenosu informací ze saské strany.
  Za spolupráce s občanským sdružením Ekodomov Praha, případně VŠE, Institut pro ekologii a ekonomiku.
  Kvantifikace: 150 ks CD-ROM, pro města a obce v Libereckém kraji

  Návrh struktury metodické příručky:
  A. Úvod
  B. Podmínky a způsoby nakládání s bioodpadem
  - vymezení pojmů
  - legislativní podmínky
  - způsoby nakládání s bioodpadem
  C. Shromažďování a sběr bioodpadu
  - druhy a množství komunálního bioodpadu
  - způsoby odděleného sběru bioodpadu
  D. Kvalitativní znaky komunálního bioodpadu
  - odpad ze zeleně
  - bioodpad z domácností a specifické bioodpady
  E. Fermentace bioodpadu a surovinová skladba kompostu
  - fermentace bioodpadu a její optimalizace
  - surovinová skladba kompostu
  F. Organizace a technologie kompostování bioodpadu
  - domácí kompostování
  - domácí kompostování na kompostových zakádkách
  - kompostování v boxech nebo kompostérech
  - domácí kompostování s využitím žížal (vermikompostování)
  - komunitní kompostování
  - centrální kompostování komunálního biodpadu
  - zpracování bioodpadů na bioplynové stanici
  G. Územní technické požadavky při výstavbě kompostárny
  - kritéria výběru stanoviště a stanovení kapacity kompostárny
  - stavební řešení objektů kompostárny
  - výrobní plochy
  - jímka na odpadní vodu
  - ostatní zařízení kompostárny
  H. Technické vybavení kompostárny
  - vybavení kompostárny pro kompostování v zakládkách
  - drtiče a štěpkovače
  - překopávače kompostu
  - prosévače kompostu
  - biofermentory
  - další systémy pro kompostování bioodpadů
  CH. Zajištění provozu kompostárny
  - požadavky vyplývající z ČSN 46 5735 Průmyslové komposty
  - provozní řád kompostárny
  - uvádění kompostu do oběhu
  - rizika při kompostování odpadů a jejich eliminace
  I. Závěr
  Seznam literatury

   

  5. Doba realizace projektu

  36 měsíců
  Start projektu: 7.2011
  Ukončení projektu: 6.2014

   

   

  6. Zkušenosti a kvalifikace Lead-Partnera

  Programové období 2004 – 2006:
  SROP – SOLK bylo hlavním partnerem v projektu „Partnerství pro Liberecký kraj“, jehož nositelem byl Liberecký kraj

   

  Programové období 2007 - 2013 :
  Program rozvoje venkova

  • Příprava žádosti o dotaci a administrace projektu, nositelem projektu „Obce dneška“ bylo SOLK, náklady projektu: 1.821.490,- Kč, realizován v obcích Svojkov, Levínská Olešnice a Líšný.
  • Příprava žádosti o dotaci a administrace projektu „Bezpečnější obec Svijanský Újezd“ pro obec Svijanský Újezd, náklady projektu: 1.000.000,- Kč
  • Příprava žádosti o dotaci a administrace projektu „Za bezpečnost Čtveřínska“ pro obec Čtveřín, náklady projektu: 1.250.000,- Kč

  OP PS - Cíl 3 ČR-Polsko - Příprava žádosti o dotaci a administrace projektu „Spolupráce při vytváření plánů nemotorové dopravy“ pro město Hrádek nad Nisou, náklady projektu: 345.000,- Kč.

  V roce 2009 byla SOLK vypracována pro potřeby obcí a měst LK studie Souhrn cen separovaných odpadů v Libereckém kraji dle druhů odpadů a svozových firem.

  7. Předpokládané náklady projektu

  Náklady projektu CZ: 321.940,- Eur

  8. Pokračování projektu

  • prezentace putovní vzdělávací výstavy v ostatních obcích a městech Libereckého kraje – prioritně ZŠ, případně v objektech obecních a městských úřadů,
  • využívání informačních a vzdělávacích materiálů pro další ekologickou výchovu na MŠ a ZŠ,
  • aktualizace internetové prezentace projektu v následujících 5 letech,
  • pokračování spolupráce se saským partnerem – výměna informací a zkušeností z řešení problematiky související s předmětem projektu formou vzájemných setkání,
  • realizace opatření, doporučených ve studiích optimalizace odpadového hospodářství ze strany dotčených obcí
  • využívání příručky k bioodpadům ze strany obcí v Libereckém kraji
  • výstup projektu „divadelní představení pro MŠ“ k předcházení vzniku a třídění odpadů mohou MŠ nacvičit s dětmi – motivace MŠ integrovat ekologickou výchovu do vlastních výukových programů

   

  9. Obsah projektu saského partnera

  9.1 Ekologická výchova a vzdělávání v předškolních a školních zařízeních
  9.2 Práce s veřejností – obyvatelstvo
  9.3 Studie původu a vlivů ilegálního odkládání starých pneumatik do Nisy

   

  9.1.1 Ekologická výchova a vzdělávání v předškolních a školních zařízeních
  Cílová skupina: MŠ (děti ve věku 3-6 let)
  Cíl: zvýšení ekologického povědomí výchovou dětí s multiplikačním efektem na rodiče a bezprostřední okolí
  Téma: ekovýchovné loutkové divadlo k tématům odpadového hospodářství
  Realizace: loutkové divadlo v 100 MŠ k tématům minimalizace odpadů, třídění, možnosti zpracování a
  recyklace
  Počet účastníků: 2.500 dětí

  Vydání dvoujazyčné omalovánky (graficky a textově připravena LP, náklady na tisk v rozpočtu saského partnera) pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, náklad 5.000 ks, Formát A4, 32 stran)

  9.1.2 Ekologická výchova a vzdělávání na ZŠ
  Cílová skupina: ZŠ (děti ve věku 7-15 let)
  Cíl: zvýšení ekologického povědomí výchovou dětí s multiplikačním efektem na rodiče a bezprostřední okolí
  1. téma: vzdělávací pracovní listy pro ZŠ
  Realizace: pracovní listy pro tématicky orientovanou výuku se zaměřením na minimalizace odpadů,
  třídění, možnosti zpracování a recyklace, využité v rámci soutěže „Kreativní recyklace“
  Náklad: 5.000 ks, A4, 16 stran
  Dvoujazyčné pracovní listy pro ZŠ graficky a textově připraví a vytiskne PP001, LP odzkouší v ZŠ na
  české straně
  Distribuce na české straně: ZŠ, spolupracujících v rámci sítě ekologických ZŠ M.R.K.E.V

  1. téma: odborné exkurze
  Realizace: odborné exkurze s průvodcem pro vítěze soutěže „Kreativní recyklace“ do spalovny odpadů
  Lauta.
  Kvantifikace: 15 exkurzí, 300 dětí a mládeže
  2 exkurze přeshraniční – energetické zhodnocení odpadů v Liberci, ZOO Liberec – systém třídění odpadů

  9.2 Práce s veřejností – obyvatelstvo
  9.2.1 Akce pro veřejnost
  Cílová skupina: široká veřejnost a obyvatelstvo okresu Görlitz
  Cíl: Zvýšení ekologického povědomí a aktivity ke zlepšení odpadové politiky

  1. téma: Akce sběru odpadů v přírodě „Čistý příhraniční region“
  Realizace: realizace 9ti příhraničních akcí sběru odpadu v přírodě a krajině v následujících příhraničních lokalitách: „Lužické a Žitavské hory“, „Mandava“ a „Nisa“. Odpady, ilegálně odložené v těchto oblastech budou účastníky sbírány a centrálně zlikvidovány.
  Kvantifikace: 50 účastníků/akci (35 D + 15 CZ), celkem 450 účastníků

  2. téma: „Informační akce“
  Realizace: realizace 4 informačních akcí pro obyvatelstvo s odbornými přednáškami, prezentací techniky a výsledků soutěže „Kreativní recyklace“
  Kvantifikace: 1.200 osob

  9.2.2 Odborné informace pro veřejnost
  Cílová skupina: široká veřejnost a obyvatelstvo okresu Görlitz
  Cíl: Zvýšení ekologického povědomí a aktivity ke zlepšení odpadové politiky, návody a informace ke
  „správnému“ třídění

  1. téma: brožura s pokyny, jak správně třídit odpad
  Realizace: zpracování a tisk informační brožury s pokyny a tipy na redukci vzniku odpadů a třídění
  odpadů v domácnostech.
  Náklad: 150.000 ks, A4, 20 stran
  Distribuce: do všech domácností okresu Görlitz
  Aktivita pouze na saské straně.

  2. téma: prezentační brožura „Likvidace odpadů v Trojzemí“
  Realizace: zpracování a tisk informační brožury s kontakty, termíny a místy likvidace odpadů
  Náklad: 150.000 ks, A4, 40 stran
  Distribuce: do všech domácností okresu Görlitz
  Aktivita pouze na saské straně.

  3. téma: putovní vzdělávací výstava
  Realizace: prezentace výsledků projektu ze základních škol v rámci bilaterální putovní výstavy
  Kvantifikace: prezentace výstavy na 10 ti lokalitách okresu Görlitz, výstava bude kombinována
  s putovní výstavou LP

  4. téma: dvoujazyčný kalendář k projektu
  Realizace: představení a propagace přeshraničních akcí, prezentace nejlepších prací ze ZŠ v rámci
  soutěže „Kreativní recyklace“, fotodokumentace projektových aktivit ve formě dvoujazyčného
  kalendáře
  Náklad: 500 ks, A4
  Distribuce: zapojeným organizacím a školám, MŠ a ZŠ
  Náklady na výrobu kalendáře jsou v rozpočtu PP001
  Distribuce na české straně: v rámci odborných konferencí

  5. téma: Internetová prezentace projektu
  Realizace: instalování internetové prezentace s odborným obsahem, aktuálními termíny, fotodokumentací k projektu, aktualitami

  Přehled aktivit a spolupráce

  Aktivita PP001 LP
  Publicita – tiskové zprávy Společný Layout, odsouhlasený obsah a termíny
  Internetová prezentace k projektu Společný Layout, odsouhlasený obsah a termíny, dvoujazyčná
  Informační Rollup – Banner k projektu společný Layout, odsouhlasený obsah Prezentace na akcích projektu
  Ekovýchovná divadelní představení 100 MŠ 60 MŠ
  Grafické práce Zpracování a využívání společného Layout a Corporate Design (CD) Využivání společného Layout a Corporate Design na banneru, tištěných materiálech a tiskových zprávách (na všech výstupech projektu) Včetně log dotačních zdrojů

  Informační brožura

  Specifický obsah – jen PP001

  Příručka „Nakládání s bioodpadem v obcích Libereckého kraje“

  Specifický obsah – jen LP
  Pracovní listy pro ZŠ Obsahové a grafické zpracování a tisk Využití pracovních listů na ZŠ v rámci sítě M.R.K.E.V. Odsouhlasení témat
  Omalovánka pro MŠ Využití omalovánek a tisk pro PP001 Obsahové a grafické zpracování a tisk pro LP Odsouhlasení témat
  Dvoujazyčný kalendář Obsahové a grafické zpracování a tisk Spolupráce na obsahu – dodání fotodokumentace k aktivitám LP Odsouhlasení témat a fotografií ze společných akcí
  Odborné exkurze pro děti a mládež Organizace a realizace 15ti exkurzí Z toho 2 exkurze na českou stranu (energetické využití odpadů Liberec, ZOO Liberec – systém třídění odpadů) Odsouhlasení programu, LP organizuje obsahově a technicky 2 exkurze do Liberce
  Akce „Čistý příhraniční region“ Společná realizace, organizace, propagace Účast na akcích s 15ti účastníky 9 přeshraničních akcí „Čistý příhraniční region“
  Informační akce pro veřejnost Obsahové odsouhlasení, 4 akce PP001 Obsahové odsouhlasení, 15 akcí LP Účast na akci projektového partnera – min. 1 stanoviště
  Odborné konference Obsahové odsouhlasení, zajištění min. 2 německých přednášejících na každou konferenci Plánování, organizace, realizace 2 odborných konferencí Společná příprava a realizace
  Studie optimalizace odpadového hospodářství Obsahová podpora VŘ, realizace a vyhodnocení Plánování potenciálních společných opatření
  Putovní výstava
  Společná koncepce, obsah, organizace prezentace výstavy v konkrétní zemi, kombinace s výstavou partnera
  10 x prezentace LP, 10x prezentace PP001

   

  Společná koncepce, obsahové odsouhlasení

  .

       EFRE tsch_gr_rgb_72dpi Logo Ziel-3 Logo SOLK Logo Projektpartner 1 Logo Leadpartner EGLZ